[1]
V. Novichenko and S. Shekhovtsov, “Water life”, Physics of Consc, vol. 13, no. 1, pp. 10–22, Mar. 2013.