(1)
Novichenko, V.; Shekhovtsov, S. Water Life. Physics of Consc 2013, 13, 33-41.