(1)
Shekhovtsov, S.; Novichenko, V. Water and Time. Physics of Consc 2019, 19, 51-64.