(1)
Popov, V.; Krajnjuchenko, I. Information and Energy. Physics of Consc 2014, 14, 58-63.