(1)
Shekhovtsov, S.; Novichenko, V. Water and Time. Physics of Consc 2017, 17, 65-70.