(1)
Novichenko, V.; Shekhovtsov, S. Water Life. Physics of Consc 2015, 14, 46-58.