(1)
Novichenko, V.; Shekhovtsov, S. Water Life. Physics of Consc 2011, 11, 37-48.