(1)
Novichenko, V.; Shekhovtsov, S. Water Life. Physics of Consc 2012, 12, 25-33.