(1)
Popov, V.; Krajnjuchenko, I. Fractality of Energy. Physics of Consc 2012, 12, 60-63.